بازرگانی پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع خازن (خازن دیسکی فشار بالا-خازن دیسکی ولتاژ بالا)

برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه فرمایید

www.PeymanElectric.com
DB 016030, DB 016040, DB 016060

DB 030088, DB 030100

DB 045120, DB 045155

DB 050110, DB 050180

DB 055135 HQ, DBZ 055135 HQ

DBF 050166 HQ

DBF 050166, DBF 050180

DBZ 012058

DF 016030, DF 016040, DF 016060

DF 030070, DF 030090, DF 030110

DF 045120, DF 045155

DS 030070, DS 030110

DS 055100

DWA 045120, DWA 045150

DWB 045120, DWB 045150

FPE 200, FPE 210

FPS 60, FPS 80, FPS 110

FPZ 140, PEZ 140

P. 70, P. 100, P. 140, P. 200

PEF 220

PS 20, PS 30, PS 40, PS 55 - Class 1 Ceramic

PS 20, PS 30, PS 40, PS 55 - Class 2 Ceramic

R. 012085, R. 012020

R. 016040, R. 016070

R. 020080

RD 030100, RD 045120

T. 020030, T. 020050, T. 020080

T. 030090

T. 045090, T. 045120, T. 045150

T. 050120, T. 050200

T. 085120

TDFZ 125213, TDFZ 125236, TDFZ 125260

TDFZ 170229, TDFZ 170279, TDFZ 170311

TDZ 045..., TDZ 050...

TDZ 050170, TDFZ 060..., TDFZ 070265

TOF 016010, TOS 016010, TOF 025016, TOS 025016

TOS 020016

TOS 030033

TOSW 118115

TOSZ 080110

TOSZ 100110

TOSZ 114096

TOSZ 118078

TOSZ 118100

TOSZ 120055

TWIF 085175, TWIF 085215, TWIF 085260

TWX, TWXF

TWXFZ 106266

منبع : فروش و مشاوره خازن دیسکی ولتاژ بالا-فشار بالامعرفی خازن دیسکی فشار بالا
برچسب ها : tdfz ,خازن ,دیسکی ,خازن دیسکی ,hqdbf 050166 ,دیسکی فشار ,فشار بالا